Fysio Sonnevelt
Bilderdijklaan 29A
3705 BL Zeist

telefoon-icoon1.jpg 030 65 64 143

Mail-icon.png info@fysiosonnevelt.nl

icon_mobiel.gif 06 51 43 90 30 (Praktijk)

icon_mobiel.gif 06 29 46 56 01 (Cristina prive)

Algemene Voorwaarden Pilates-op-Maat

1. Lidmaatschap

A. Tenzij Fysio Sonnevelt uitdrukkelijk anders bepaalt, is het lidmaatschap strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en wordt het voor minimaal één abonnementsperiode afgesloten.

B. Per jaar zijn er 2 abonnementsperioden.
I: september tot en met januari
II: februari tot en met juli

2. Betaling

A. Bij het aangaan van een lidmaatschap zijn kosten voor de inschrijving aan Fysio Sonnevelt verschuldigd.

B. Het lidmaatschapsbedrag, inclusief inschrijfkosten, is bij vooruitbetaling verschuldigd en zullen middels incasso worden geïnd.

C. Fysio Sonnevelt heeft het recht acties te voeren en kortingsregelingen aan te bieden. Acties en kortingen zullen nimmer van toepassing zijn op de lopende lidmaatschappen.

3. Wijzigingen lidmaatschap

A. Fysio Sonnevelt is te allen tijde gerechtigd de gebruikerstijden, indeling en prijzen te wijzigen.

B. Indien deelnemer als gevolg van een blessure in het geheel niet in staat is van de lessen Pilates-op-Maat van Fysio Sonnevelt gebruik te maken en dit door overlegging van een medische verklaring kan staven, kan Fysio Sonnevelt, geheel naar haar beoordeling, aan deelnemer de mogelijkheid bieden het deelnemersmaatschap stop te zetten en dit te vervolgen op een door Fysio Sonnevelt vast te stellen datum.

C. Fysio Sonnevelt behoudt zich het recht voor de gebruikerstijden aan te passen ten behoeve van, speciale gelegenheden, vakanties, of andere gemotiveerde redenen, maar brengt deelnemer hiervan tijdig op de hoogte.

D. De deelnemer verplicht zich schriftelijk melding te maken bij veranderingen van omstandigheden, waardoor niet meer  voldaan kan worden aan de specifieke voorwaarden van een bepaald lidmaatschap.

E. Een gemiste les mag op een ander tijdstip ingehaald worden, mits er ruimte is in een andere groep, en de inhaal les valt binnen de gekozen abonnementsperiode. Een gemiste les is niet overdraagbaar en wordt niet gerestitueerd. 

4. Beëindiging lidmaatschap

A. Beëindiging van het deelnemersmaatschap geschiedt middels het bij de administratie verkrijgbare formulier dat volledig door de deelnemer dient te worden ingevuld.

B. Als opzegtermijn geldt een periode van 1 maand voor ingang van de volgende abonnementsperiode.

C. Achterstallige betalingen dienen evenwel eerst betaald te worden; zolang aan deze verplichting niet is voldaan, blijven deze voorwaarden en dit reglement van kracht.

5. Kosten

A. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke door Fysio Sonnevelt worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de deelnemer te bewerkstelligen, komen, nadat de deelnemer in verzuim is gekomen met de naleving van die verplichtingen, ten laste van deelnemer.

6. Aansprakelijkheid

A. De deelnemer verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht zal ontvangen uitsluitend en alleen voor eigen risico en dat de kosten van enig mogelijk ongeval of letsel geheel en al door hem/haar zelf zal worden gedragen. Deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een schadeactie, tegen Fysio Sonnevelt wegens vergoeding van enige kosten, schade en interesse als gevolgen van sportbeoefening opgelopen, of wegens het in ongerede of zoek raken van in het instituut achtergelaten kleding of voorwerpen. Schade toegebracht aan de inventaris c.q. het gebouw van Fysio Sonnevelt door de deelnemer is verhaalbaar op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

B. De deelnemer vrijwaart Fysio Sonnevelt voor iedere aansprakelijkheid jegens derden in verband met schade welke die derden hebben geleden tijdens aanwezigheid op Fysio Sonnevelt.

7. Huisregels en veiligheid

A. In de lesruimte draagt men geen schoeisel wel antislip-sokken. Het dragen van schone (sport) schoenen is in overleg enkel toegestaan indien noodzakelijk. Sportkleding en het gebruik van een handdoek zijn verplicht.

B. Informeer de fysiotherapeut/trainer wanneer u onlangs ziek bent geweest of wanneer u zich tijdens de training niet lekker voelt.

C. Vraag uw fysiotherapeut/trainer om raad indien u vragen of twijfels heeft omtrent de oefeningen. Houdt u zich aan de instructies en de aanwijzingen.

8. Ontzegging toegang

A. De deelnemer zal alle door Fysio Sonnevelt vastgestelde regels onverkort naleven en de instructies uitvoeren. Fysio Sonnevelt is te allen tijde gerechtigd om de deelnemer dat zich niet aan de regels houdt, de toegang voor een door Fysio Sonnevelt te bepalen duur te ontzeggen.  

Algemene voorwaarden | Klachtenregeling KNGF | Privacy Statement | WGBO | Disclaimer